Uczestnicy

Zgodnie z ustalonym wcześniej regulaminem WTZ, uczestnikami warsztatu mogą być osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia i zostały zakwalifikowane do warsztatu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, utworzony w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Uczestnicy warsztatu to osoby niepełnosprawne ruchowo, (w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich), osoby ze schorzeniami neurologicznymi lub niewidome.

Pochodzą one z różnych środowisk oraz często odległych od siebie miejscowości. Są np. osoby z Jamna, Gągolina, Bednar, Bełchowa i kilku innych odległych od Parmy miejscowości. Prawie połowa uczestników jest z Łowicza.

Uczestnicy mają zapewniony transport do placówki i powrót do domów.

Pełnoprawne uczestnictwo w warsztacie nie odbiera możliwości pobierania renty.

Uczestnicy WTZ prezentują swój dorobek twórczy na wystawach i konkursach plastycznych, lokalnych i ogólnokrajowych zdobywając liczne nagrody.

Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej tworzonych w oparciu o rodzaje niepełnosprawności i indywidualne programy rehabilitacji.

W warsztacie uczestnicy dbają o rozwój swojego potencjału, rozwijają umiejętności komunikacyjne, manualne, a także społeczne zawierając przyjaźnie i sympatie.